รายละเอียด

ภาษาอัวกฤษเชิงวิชาการ Sec.39 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอัวกฤษเชิงวิชาการ Sec.39
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษารายวิชา Academic English Section 39

เข้าห้องเรียนออนไลน์ โปรแกรมMicrosoft Teams ตาม QR Code 

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่ออาจารย์ได้ที่ 081-9931931

รายวิชา - ภาษาอัวกฤษเชิงวิชาการ Sec.39

อาจารย์ผู้สอน