รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec.33 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec.33
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษารายวิชา English for Everyday Communication Section 33

เข้าห้องเรียนออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ตาม QR Code 

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่ออาจารย์ได้ที่ 081-9931931

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec.33

อาจารย์ผู้สอน