รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-ค.อ.บ.อส.2(ทอ)+ค.อ.บ.อส.2(5ปี)+ค.อ.บ.คอ.4(5ปี) / Academic English_Educational Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-ค.อ.บ.อส.2(ทอ)+ค.อ.บ.อส.2(5ปี)+ค.อ.บ.คอ.4(5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English_Educational Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  สำหรับนักศึกษา ค.อ.บ.อส.2(ทอ) + ค.อ.บ.อส.2(5ปี)+ ค.อ.บ.คอ.4(5ปี)

 

ทำการสอนโดยใช้ Microsoft Teams ทุกวันพุธ เวลา  8.00 - 12.00น.

enlightenedกดที่ link หรือ แสกน QR Code ห้อง เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน)


นักศึกษาควร print เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

 

มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนนการทำกิจกรรมทุกคาบเรียน ไม่ควรขาดเรียน หรือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เพราะจะมีกิจกรรมตลอดการสอน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-ค.อ.บ.อส.2(ทอ)+ค.อ.บ.อส.2(5ปี)+ค.อ.บ.คอ.4(5ปี)

อาจารย์ผู้สอน