รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-วศ.บ.อส.2(ทอ) / Academic English-Industrial Engineering2(tr.)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-วศ.บ.อส.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English-Industrial Engineering2(tr.)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  สำหรับนักศึกษา วศ.บ.อส.2(ทอ) 

 

ทำการสอนโดยใช้ Microsoft Teams ทุกวันศกุร์ เวลา  12.00 - 15.00น.

enlightenedกดที่ link หรือ แสกน QR Code ห้อง เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน)


นักศึกษาควร print เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

 

มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนนการทำกิจกรรมทุกคาบเรียน ไม่ควรขาดเรียน หรือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เพราะจะมีกิจกรรมตลอดการสอน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-วศ.บ.อส.2(ทอ)

อาจารย์ผู้สอน