รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / Report Writing and Library Usage_SEC2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage_SEC2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 081-784-7067

รหัสสำหรับเข้าชั้นเรียนในระบบ Microsolfteam     bhdf611

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

อาจารย์ผู้สอน