รายละเอียด

การเขียนรายงานทางวิชาชีพ / Professional Report Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13044014
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Professional Report Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 081-784-7067

รหัสสำหรับเข้าชั้นเรียนในระบบ Microsolfteam    tuniurx

รายวิชา - การเขียนรายงานทางวิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน