รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec9-10 คอบ ไฟฟ้า) / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec9-10 คอบ ไฟฟ้า)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์

1. ไลน์กลุ่มเรียนเพื่อติดต่อประสานงาน

http://line.me/ti/g/k872mpUetT

2. เรียนผ่าน Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a22cb5ca764b54bc4b624c52be7a5400b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c62761bd-891f-4faf-9ab1-71b2de1ac896&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3. เบอร์โทรอาจารย์ 084048468

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec9-10 คอบ ไฟฟ้า)

อาจารย์ผู้สอน