รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.35 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.35
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ปีการศึกษา 1/2563 รหัสวิชา GEBIN 101
วิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving

Sec35 เรียนวันพุธ  เวลา 17.00-20.00 น.
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ให้น.ศ.  Scan QR Code เพื่อเข้าไปที่ห้องเรียน Microsoft Teams 

สอนโดย อ.เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ

Tel: 0869749779

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.35

อาจารย์ผู้สอน