รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_กลุ่ม 2 / Science for Health_sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_กลุ่ม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health_sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร.081-6049429

หรือ E-mail: civil80@rmutl.ac.th , sujitra5000@gmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น.

ห้อง 1463

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_กลุ่ม 2

อาจารย์ผู้สอน