รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กจ.2ทอ.,อส.4,ฟฟ.1 / Innovation and Technology_กจ.2ทอ.,อส.4,ฟฟ.1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กจ.2ทอ.,อส.4,ฟฟ.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology_กจ.2ทอ.,อส.4,ฟฟ.1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี บธ.บ.กจ.2ทอ., วศ.บ.อส.4(4ปี), ค.อ.บ.ฟฟ.1(5ปี)

 ตารางเรียนวันพุธ เวลา 12.00-15.00 น.

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0817071513

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี บธ.บ.กจ.2ทอ., วศ.บ.อส.4(4ปี), ค.อ.บ.ฟฟ.1(5ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c1c2c48ee1e4a57bd41b905f3dc4580%40thread.tacv2/conversations?groupId=5550380c-4096-43c8-b769-9ea36dbb850c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กจ.2ทอ.,อส.4,ฟฟ.1

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1.บรรยาย
2.แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ
3.เรียนรู้จากกรณีศึกษา

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษานวัตกรรมที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนร่วมกันกำหนดหัวข้อ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ)
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มตัวเอง
3.นำเสนอผลงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : Jigsaw Learning โดยการ
มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเตรียมผลงานเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning ให้นักศึกษานำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรม : การค้นคว้าอิสระ

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

การออกแบบนวัตกรรม
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรม ด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงานกลุ่มนักศึกษา มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และขอคำแนะนำจากอาจารย์

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษาเตรียมเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน GE - Day

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา เสนอผลงานในงาน GE -Day

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา เสนอผลงานในงาน GE -Day

การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรม : การค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ผู้สอน