รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / Object Oriented Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Object Oriented Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ Facebook ที่ rung mulom

Email : rung_c@hotmail.com  

เบอร์โทร 0818872848

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น.

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน่วยที่ 1 พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.1 ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
1.3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
แนวคิดการเลือกใช้งานโปรแกรมแต่ละแบบ
1.4 ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรม ทางวัตถุ

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 1 พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.1 ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
1.3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
แนวคิดการเลือกใช้งานโปรแกรมแต่ละแบบ
1.4 ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรม ทางวัตถุ

กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.1 แนวคิดทางเชิงวัตถุ
2.2 กลไกของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.3 ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.4 การคิดและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
2.5 การประยุกต์ใช้งานแนวคิดทางการเขียนโปรแกรมทางวัตถุ
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.1 แนวคิดทางเชิงวัตถุ
2.2 กลไกของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.3 ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.4 การคิดและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
2.5 การประยุกต์ใช้งานแนวคิดทางการเขียนโปรแกรมทางวัตถุ
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.1 แนวคิดทางเชิงวัตถุ
2.2 กลไกของโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.3 ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.4 การคิดและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
2.5 การประยุกต์ใช้งานแนวคิดทางการเขียนโปรแกรมทางวัตถุ
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 3 โปรแกรมภาษาจาวา
3.1 ลักษณะทั่วไปของภาษาจาวา
3.2 การสร้าง Class
3.3 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น
3.4 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 3 โปรแกรมภาษาจาวา
3.1 ลักษณะทั่วไปของภาษาจาวา
3.2 การสร้าง Class
3.3 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น
3.4 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 4 คำสั่งควบคุมในภาษาจาวา
4.1 ลักษณะทั่วไปของคำสั่งควบคุมแต่ละรูปแบบ
4.2 คำสั่งเงื่อนไขและการวนรอบ
4.3 การประยุกต์ใช้งานคำสั่งควบคุม

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 5 กลไกโปรแกรมเชิงวัตถุกับภาษาจาวา
5.1 ลักษณะทั่วไปของภาษาจาวากับ OOP
5.2 การสืบทอด(Inheritance)
5.3 การหลายพฤติกรรม(Polymorphism)
5.4 การเขียนโปรแกรมแบบ GUI
5.5 การจัดวางคอมโพเนนต์
5.6 การจัดการเหตุการณ์ข้อผิดพลาด(Exception)

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

หน่วยที่ 5 กลไกโปรแกรมเชิงวัตถุกับภาษาจาวา
5.1 ลักษณะทั่วไปของภาษาจาวากับ OOP
5.2 การสืบทอด(Inheritance)
5.3 การหลายพฤติกรรม(Polymorphism)
5.4 การเขียนโปรแกรมแบบ GUI
5.5 การจัดวางคอมโพเนนต์
5.6 การจัดการเหตุการณ์ข้อผิดพลาด(Exception)

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

6. การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดว์เชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟฟิกส์
6.1 ลักษณะของโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบ
6.2 ประเภทของ GUI(Graphic User Interface)
6.3 การจัดวางคอมโพเนนต์
6.4 ฝึกปฏิบัติการการใช้คอมโพเนนท์และเขียน
โปรแกรมแบบ Event Handling

กิจกรรม :

การเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อประสานงานแบบเอพีไอผ่านไลบรารีฟังก์ชัน
8.1 ลักษณะและชนิดของการทำงานโปรแกรม
แบบเอพีไอและไลบรารี่ฟังก์ชัน
8.2 ฝึกปฏิบัติการแบบเอพีไอไลบรารี่ฟังก์ชัน

กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
9.1 แนวทางการทำงานของโปรแกรม
9.2 การประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และการ
พัฒนาโปรแกรมในชีวิตประจำวัน
9.3 การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
9.4 การนำเสนอโปรแกรม
9.5 การทำรูปเล่มเอกสาร

กิจกรรม :

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
9.1 แนวทางการทำงานของโปรแกรม
9.2 การประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และการ
พัฒนาโปรแกรมในชีวิตประจำวัน
9.3 การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
9.4 การนำเสนอโปรแกรม
9.5 การทำรูปเล่มเอกสาร

กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์โปรแกรมในรูปแบบใบงาน


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน