รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.6 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ปีการศึกษา 1/2563 รหัสวิชา GEBIN 101
วิชา กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving

Sec.6 เรียนวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

น.ศ. Scan ที่ QR Code เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoft Teams

สอนโดย อ.เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ

Tel: 0869749779

Facebook: เถกิงศักดิ์  ภูสิทธิอัคคโชติ ฟิสิกส์

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.6

อาจารย์ผู้สอน