รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Sec 1 / Science for Health Sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health Sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  Sec 1  รหัสรายวิชา ฺGEBSC105
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ผู้สอน อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง AV2 อาคาร 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00-11.00 น.

                 
                                  
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     nanthaya@rmutl.ac.th, k.nanthaya@gmail.com
เบอร์โทร                0615922665

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ อาหารเพื่อสุขภาพ พืชพิษและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ยาและเครื่องสำอาง โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

 

 

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Sec 1

อาจารย์ผู้สอน