รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต / Art of living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ศิลปะการใช้ชีวิต  รหัสรายวิชา ฺGEBIN103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 1465  
* ทั้งนี้ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ผ่าน microsoft team ตามลิงค์ที่ได้แจ้งไว้


ช่องทางติดต่ออาจารย์
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     uttapoln_tan@rmutl.ac.th, uttapolnt@outlook.com
facebook              Uttapoln Tansawai
 

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต

อาจารย์ผู้สอน