รายละเอียด

เคมีอินทรีย์ / Organic Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอินทรีย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา เคมีอินทรีย์ รหัสรายวิชา ฺBSCCC108
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง AV2 อาคาร 11 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.00 น.

                      (ผู้สอน อ.นันทยา เก่งเขตร์กิจ)
ภาคปฏิบัติการ เรียนที่ตีกปฏิบัติการรวม ห้อง ป. 32 ป.37 ป.38 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

                      (ผู้สอน อ.คชรัตน์  ทองฟัก   ป.32,     อ.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ ป.34,  อ.วาสนา  สิงห์ดวง  ป.38)
                                  
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     nanthaya@rmutl.ac.th, k.nanthaya@gmail.com
เบอร์โทร                0615922665

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยาและการเตรียมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์  ทั้งชนิดสารประกอบ อะลิฟาติก สารประกอบอะลิไซคลิก สารประกอบอะโรมาติกและอนุพันธ์ สเตอริโอเคมีและปฎิบัติกา

รายวิชา - เคมีอินทรีย์

อาจารย์ผู้สอน