รายละเอียด

แคลคูลัส 1 / Calculus 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 25 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - แคลคูลัส 1

หน่วยที่ 1 ฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่อง
1.1 ฟังก์ชัน

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 1 ฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่อง
1.2 ลิมิต และความต่อเนื่อง


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
2.1 อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต
2.2 อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันโดย ปริยายและอนุพันธ์อันดับสูง

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
2.2 อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันโดย ปริยายและอนุพันธ์อันดับสูง

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
2.3 อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 3 การประยุกต์อนุพันธ์และรูปแบบ ไม่กำหนด
3.1 อนุพันธ์ในทางเรขาคณิต
3.2 ความเร็วและความเร่งบัดดล

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 3 การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบไม่ กำหนด
3.3 ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชัน
3.4 อัตราสัมพัทธ์

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 3 การประยุกต์อนุพันธ์
3.5 ค่าเชิงอนุพันธ์ และการหาค่าโดยประมาณ
3.6 รูปแบบยังไม่กำหนด

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 การหาปริพันธ์
4.1 ความหมายและสัญลักษณ์ของการหา ปริพันธ์
4.2 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิต
4.3 การหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์เป็น ฟังก์ชันลอการิทึม
4.4 การหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง
4.5 การหาปริพันธ์ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 เทคนิคการหาปริพันธ์
5.1 การหาปริพันธ์โดยใช้วิธีแยกส่วน

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 เทคนิคการหาปริพันธ์
5.2 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วย ตรีโกณมิติ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 เทคนิคการหาปริพันธ์
5.3 การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 เทคนิคการหาปริพันธ์
5.4 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตัวแปรใหม่

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 6 การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
6.1 การหาปริพันธ์จำกัดเขต
6.2 การหาความยาวส่วนโค้ง

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 7 การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
6.3 การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง
6.4 การหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุน
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน