รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 33 / Academic English Section 33

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 33
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Section 33
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 33 สอนโดย อาจารย์กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์ ให้นำรหัส 1wm8o4v เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_33/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หากมีข้อสงสัย

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 33

อาจารย์ผู้สอน