รายละเอียด

จุลชีววิทยาทั่วไป / General Microbiology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จุลชีววิทยาทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Microbiology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา จุลชีววิทยาทั่วไป รหัสรายวิชา ฺBSCCC113 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 16212  ทุกวันอังคาร เวลา 8.00-10.00 น.
ภาคปฏิบัติการ เรียนที่ตีกปฏิบัติการรวม ห้อง ป. 28  ทุกวันอังคาร เวลา 15.00-18.00 น.

ช่องทางติดต่ออาจารย์
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     uttapoln_tan@rmutl.ac.th, uttapolnt@outlook.com
facebook              Uttapoln Tansawai
 

รายวิชา - จุลชีววิทยาทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน