รายละเอียด

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น / Basic Welding and Sheet Metal

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51010205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Welding and Sheet Metal
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน