รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โทร 055-298438 ต่อ 1139  

มือถือ 089-7079399 

ID Line: kungie1
e-mail; kungtubtim@hotmail.com 

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและแบ่งกลุ่ม

หน่วยที่ 1 บทนำและความรู้พื้นฐานที่ใช้ในฟิสิกส์

1.1 ขอบเขตวิชาฟิสิกส์และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์

1.2 การวัดและระบบหน่วย

-สอน online หรือ สอนในชั้นเรียนแบบ social distancing -กิจกรรมทำความรู้จักอาจารย์และนักศึกษาพร้อมแบ่งกลุ่มเรียน -ชี้แจงลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล -สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน -แนะนำเอกสารและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง -กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนเรื่องการหาขนาดและทิศทาง -บรรยายภาคทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่าง( PowerPoin

อาจารย์ผู้สอน