รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 32 / Academic English Section 32

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 32
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Section 32
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 32 สอนโดย อาจารย์กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์ ให้นำรหัส dywolu3 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_32/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หากมีข้อสงสัย

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 32

อาจารย์ผู้สอน