รายละเอียด

ชีววิทยาทั่วไป / General biology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13041101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีววิทยาทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General biology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดวิชา

วิชาชีววิทยาทั่วไป (13041101) ปีการศึกษา 1/2563

สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1.1, ปวส. 1.2, ปวส. 1.3 และ ปวส. 1.7

ห้องเรียนทฤษฎี

ห้องเรียน 16209 อาคาร 16 อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย วันศุกร์ เวลา 8.00 - 10.00 น.

ห้องเรียนปฏิบัติการ

ห้องเรียน ป.24 อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการรวม

ช่องทางติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ : ห้องสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม (ตึก 2)

เบอร์โทรศัพท์ : 0897014545

Facebook : Nuttira jaruk

E-mail address: knuttira069@gmail.com , nuttira224@rmutl.ac.th

รายวิชา - ชีววิทยาทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน