รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมไทย / Thai Language and Culture_SEC3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC803
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Language and Culture_SEC3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ

MS CODE : c1684v8

ID LINE : m.phisaphim

E-mail : phisaphim@gmail.com

MS Teams : phisaphim@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมไทย

อาจารย์ผู้สอน