รายละเอียด

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 2 / Software Package for Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package for Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อทางกลุ่ม Line App

รายวิชา - โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 2

อาจารย์ผู้สอน