รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Art of Using Thai Languge_SEC8

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Using Thai Languge_SEC8
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ

MS CODE : 2cac0uo

ID LINE : m.phisaphim

E-mail : phisaphim@gmail.com

MS Teams : phisaphim@rmutl.ac.th

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน