รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ / Industrial Technical Education Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE914
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงาน ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ ออกแบบโครงงาน สร้างโครงงาน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่ศึกษา หรือต่อสังคม และนำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

บทนำ  

- แนะนำรายวิชา    

- ดำเนินการติดตามงานจากการดำเนินการโครงงานต่อจากรายวิชาการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

การดำเนินโครงงาน

- การวางแผนการดำเนินโครงงาน

การดำเนินโครงงาน    

- การออกแบบโครงงาน    

- การสร้างโครงงาน

การใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงาน     

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่ศึกษา หรือต่อสังคม

การจัดทำโครงงาน

- การจัดทำโครงงาน บทที่ 4 และบทที่ 5 และภาคผนวก

การจัดทำเอกสารอ้างอิง 

- การเขียนอ้างอิงตามระบบต่างๆ 

การจัดพิมพ์รายงานปริญญานิพนธ์   

- รูปแบบการจัดทำรายงานปริญญานิพนธ์ตามคู่มือคณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบของแต่ละกลุ่มโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

สอบกลางภาค

ประกาศรายชื่อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการที่มีความพร้อมในการสอบ

การดำเนินการสอบโครงงาน    

- นำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ 1

การดำเนินการสอบโครงงาน

- นำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ 2

แก้ไขโครงงาน

- แก้ไขโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการหลังการนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 1

แก้ไขโครงงาน

- แก้ไขโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการหลังการนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 2

ตรวจสอบการจัดทำเล่มโครงงาน

- ตรวจการจัดทำรูปเล่มโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

ตรวจสอบการจัดทำเล่มโครงงาน

- ตรวจการจัดทำรูปเล่มโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน