รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ / Industrial Technical Education Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 12 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE913
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเขียนและนำเสนอโครงร่างของโครงงาน ประกอบด้วย การตั้งชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

แนะนำรายวิชา

- การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

การดำเนินโครงงาน

- วิธีการสืบค้นโครงงาน
- วิธีการนำเสนอโครงงาน
- การตั้งชื่อโครงงาน
- วิธีการเขียนโครงงาน

การเขียนบทที่ 1 

- ความเป็นมาของปัญหา 
  - วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
  - ขอบเขตของโครงงาน

การเขียนบทที่ 1 (ต่อ) 

- ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน
  - แผนการดำเนินโครงงาน

การเขียนบทที่ 2 

- ทฤษฎีและหลัการ
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเขียนบทที่ 3 

- การเขียนผังขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
  - การอธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 

การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 1 

การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 2

สอบกลางภาค

แจ้งกำหนดการสอบหัวข้อโครงงาน

ประกาศรายชื่อหัวข้อโครงงานที่จะทำการสอบพิจารณา

 ดำเนินการสอบหัวข้อโครงงาน 1

ดำเนินการสอบหัวข้อโครงงาน 2

 ดำเนินการแก้ไขโครงงานหลังดำเนินการสอบพิจารณา และคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน 1

 ดำเนินการแก้ไขโครงงานหลังดำเนินการสอบพิจารณา และคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน 2

การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์    

- การจัดเตรียมวัสดุ    

- การจัดเตรียมอุปรณ์

การรวบรวมและวิเคราะห์ผล   

- การรวบรวมข้อมูล 
   - การวิเคราะห์ผล 
   - การสรุปผล 

   - การเขียนรายงานความก้าวหน้า

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน