รายละเอียด

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health sec4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT102 sec4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Exercise for Health sec4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นฐนัธย์  ใยบัว 0809987929

รายวิชา - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน