รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม/วศ.บ.อส.2(4ปี) / Life and Social Skills

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม/วศ.บ.อส.2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รหัสวิชา GEBSO102

ภาคเรียน : 1/2563

หลักสูตร : วศ.บ.อส.2(4ปี)

เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น.

ผู้สอน : ผศ. มาลา เทพมณี มือถือ: 091-2908970 E-mail: mala.194@hotmail.com

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม/วศ.บ.อส.2(4ปี)

1.1  ปรัชญาในการดำรงชีวิตของบุคคล 
        -  ความหมายและความสำคัญของปรัชญา
        -  อิทธิพลของปรัชญา
        -  หลักปรัชญาที่ควรยึดและปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2  หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต
        -  หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาต่างๆ
              -  ศาสนาพุทธ
              -  ศาสนาคริสต์
              -  ศาสนาอิสลาม

1.2  หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต

        -  การนำหลักธรรมพื้นฐานทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาในการดำรงชีวิต

1.3 แนวความคิดและเคติของตนเอง

2. 1 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง

2.2 การดำเนินชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข

2.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

 2.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

อาจารย์ผู้สอน