รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/ศศ.บ.ภอ.1(4ปี) / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/ศศ.บ.ภอ.1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต รหัสวิชา GEBSO101

ภาคเรียน : 1/2563

หลักสูตร : ศศ.บ.ภอ.1(4ปี)

เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สอน : ผศ. มาลา เทพมณี มือถือ: 091-2908970 E-mail: mala.194@hotmail.com

 

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/ศศ.บ.ภอ.1(4ปี)

1.1 ประมวลพระราชดำรัส

1.2 ทศพิธราชธรรม

1.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมโลก

  2.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ความสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

3.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

-โครงการพระราชดำริ

-หลักการทรงงาน

3. 4 การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

กับการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว

อาจารย์ผู้สอน