รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107 sec 4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อเบอร์โทร 0825563663

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน