รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วท.บ.ทส.1(4ปี) / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วท.บ.ทส.1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต รหัสวิชา GEBSO101

ภาคเรียน : 1/2563

หลักสูตร : วท.บ.ทส.1(4ปี)

เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 08.00-11.00 น.

ผู้สอน : ผศ. มาลา เทพมณี มือถือ: 091-2908970 E-mail: mala.194@hotmail.com

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วท.บ.ทส.1(4ปี)

1.1 ประมวลพระราชดำรัส

1.2 ทศพิธราชธรรม

1.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมโลก

2.2 ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ความสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

3.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

       -โครงการพระราชดำริ

       -หลักการทรงงาน

3. 4 การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

             3.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับ

                  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว

อาจารย์ผู้สอน