รายละเอียด

สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร / Statistics and Mathematics for Agricultural

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics and Mathematics for Agricultural
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร

บทที่ 1 ระบบจำนวน
1.1 โครงสร้างจำนวนจริง
1.2 สมบัติพื้นฐานจำนวนจริง
1.3 สมบัติการไม่เท่ากันของจำนวนจริง
1.4 เส้นจำนวน ค่าสมับรูณ์และการแก้สมการ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
2.1 อัตราส่วน
2.2 สัดส่วน
2.3 ร้อยละ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 3. ความรู้พื้นฐานทางหลักสถิติ
3.1 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ
3.2 ตารางแจกแจงความถี่
3.3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
3.4 การวัดการกระจาย

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 4. ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4.1 ความน่าจะเห็น

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 4. ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4.2 ตัวแปรสุ่ม


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 4. ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4.3 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 4. ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4.3 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
5.1 การสุ่มตัวอย่าง
5.2 ประชากรและตัวอย่าง
5.3 พารามิเตอร์ และค่าสถิติ
5.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
5.5 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 การประมาณค่า
6.1 การประมาณค่าประชากร
6.2 ระดับความเชื่อมั่นและขอบเขตความเชื่อมั่น
6.3 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 6 การประมาณค่า
6.4 การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ย
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
7.1 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานประชากร
7.2 การทดสอบสมมติฐานประชากร 1 กลุ่ม
7.3 การทดสอบสมมติฐานประชากร 2 กลุ่ม

กิจกรรม :

บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.1 ความหมายและหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
7.3 การเปรียบเทียบเชิงพหุ

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 8 สหสัมพันธ์และการถดถอย
8.1 ความหมายของสหสัมพันธ์
8.2 ประเภทของสหสัมพันธ์
8.3 สหสมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

บทที่ 8 สหสัมพันธ์และการถดถอย
8.4 การถดถอยอย่างง่าย

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายโดย ใช้สื่อต่างๆเช่น power point
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน