รายละเอียด

ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / Special Problems in Food Science and Technology

  • 4 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT0105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problems in Food Science and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

การกำหนดปัญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารการวางแผนโครงงานวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัย ดำเนินการวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการตามโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ การเขียนและสอบป้องกันงานวิจัย และส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Problem defining and research hypothesis in food science and technology; literature reviews for research topics in food science and technology; planning a research project; writing a research proposal; conduct research experiments in the laboratory relevant to the research proposal under advisor’s guidance; writing and defence research and submitting the completed research report.

รายวิชา - ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ผู้สอน