รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activity for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 47 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101 sec6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activity for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นฐนัธย์  ใยบัว 0809987929

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน