รายละเอียด

ชีววิทยา / Biology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีววิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดวิชา

วิชาชีววิทยา (BSCCC112) ปีการศึกษา 1/2563

สำหรับนักศึกษาระดับชั้น วท.บ. 1.1A, วท.บ.1.2A, วท.บ.1.5A, วท.บ. 3.1ก, วท.บ. 3.2ก และ วท.บ. 4.7ก

ห้องเรียนทฤษฎี

ห้องเรียน 16208 อาคาร 16 อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องเรียนปฏิบัติการ

ห้องเรียน ป.24 อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการรวม

ช่องทางติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ : ห้องสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม (ตึก 2)

เบอร์โทรศัพท์ : 0897014545

Facebook : Nuttira jaruk

E-mail address: knuttira069@gmail.com , nuttira224@rmutl.ac.th

รายวิชา - ชีววิทยา

อาจารย์ผู้สอน