รายละเอียด

วิศวกรรมอาหาร 1 / Food Engineering 1

  • 5 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT011
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมอาหาร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Engineering 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นในงานวิศวกรรมอาหาร อุณหพลศาสตร์ สมดุลมวล และพลังงาน การถ่ายโอนความร้อน และมวลสาร กลศาสตร์ของไหล  การแช่เย็น และการแช่เยือกแข็ง

  Introduction to food engineering; thermodynamics;  mass and energy balance;  heat transfer;  mass transfer; fluid mechanics; chilling and freezing.

รายวิชา - วิศวกรรมอาหาร 1

อาจารย์ผู้สอน