รายละเอียด

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / Electronics and Electrics in Vehicle

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics and Electrics in Vehicle
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

04312102 - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  จำนวน 2 หน่วยกิต เวลาศึกษา 36 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห์ ทฤษฎี 2 คาบ และนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าในยานยนต์ (EWD) ระบบสตาร์ด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบจุดระเบิด ระบบรักษาความปลอดภัยยานยนต์ระบบอำนวยความสะดวก และเสริมความปลอดภัย

รายวิชา - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

อาจารย์ผู้สอน