รายละเอียด

การบัญชีชั้นกลาง 2_ห้อง 2 / Intermediate Accounting 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นกลาง 2_ห้อง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Intermediate Accounting 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร.095-6427724

Facebook: NamDang Dang

รายวิชา - การบัญชีชั้นกลาง 2_ห้อง 2

บทนำ
- แนะนำรายวิชา แจ้งแผนการสอนและการประเมินผล
- แจ้งข้อตกลงในการเรียนการสอน
- ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
หน่วยที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริษัทจำกัด
- การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
- การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- แจกแผนการเรียน
- ทดสอบก่อนเรียน
- แบ่งกลุ่มการเรียน Sec ละ 5 กลุ่มๆ ละเท่าๆกัน
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล (ต่อ)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริษัทจำกัด
- การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
- การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 กฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
- กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน
- กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
- กฎหมายประกันสังคม
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม
- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 2 กฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ (ต่อ)
- กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน
- กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
- กฎหมายประกันสังคม
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม
- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 3 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายเครื่องหมายการค้า
- กฎหมายสิทธิบัตร
- กฎหมายลิขสิทธิ์
- กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 3 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ต่ฉ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายเครื่องหมายการค้า
- กฎหมายสิทธิบัตร
- กฎหมายลิขสิทธิ์
- กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 4 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การเปิดเผยข้อมูล
- การออกหลักทรัพย์
- การเสนอขายหลักทรัพย์
- การกำกับควบคุม
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 4 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ต่อ)
- การเปิดเผยข้อมูล
- การออกหลักทรัพย์
- การเสนอขายหลักทรัพย์
- การกำกับควบคุม

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6) เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
- กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี (ต่อ)
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6) เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
- กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี (ต่อ)
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6) เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
- กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
- หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กิจกรรม : - บรรยาย
- ถาม – ตอบ
- Power Point
- เอกสารประกอบการเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
- มอบหมายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน