รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมไทย / Thai Language and Culture_SEC1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC803
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Language and Culture_SEC1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ

MS CODE : onhs99c

ID LINE : m.phisaphim

E-mail : phisaphim@gmail.com

MS Teams : phisaphim@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมไทย

เกริ่นนำ
- ทำความรู้จักกัน
- ทำความรู้จักรายวิชา

กิจกรรม : - กิจกรรมทำความรู้จัก
- บรรยาย
- อภิปราย

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(What/Why)

กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับความเป็นครู (What)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับความเป็นครู (Why)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการสื่อความหมาย (What)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับความเป็นครู (Why)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการเป็นครูและการสื่อความหมาย (How)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ประมวลผลการเรียนรู้กลางภาค
กิจกรรม : - ส่งแฟ้มสะสมงาน
- สอบประมวลผลการเรียนรู้

ทักษะการรับสารเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อความหมาย(What/Why)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ทักษะการรับสารเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อความหมาย (How)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ทักษะการส่งสารเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อความหมาย (What/Why)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ทักษะการส่งสารเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อความหมาย (How)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือ (What/Why)
กิจกรรม : - กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม
- นำเสนอและอภิปราย
- บันทึกการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือ (How)
กิจกรรม : -กระบวนการกลุ่ม
- การใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Project Base Learning)
- อภิปรายผลการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือ (Howto) #1
กิจกรรม : - กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
- การใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Project Base Learning)
- อภิปรายผลการเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือ (Howto) #2
กิจกรรม : - กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
- การใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Project Base Learning)
- อภิปรายผลการเรียนรู้

ประมวลผลการเรียนรู้ปลายภาค
กิจกรรม : - ส่งแฟ้มสะสมงาน
- สอบประมวลผลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน