รายละเอียด

การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม / Industrial Water Pollution Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Water Pollution Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเข้าดูวิชานี้ได้ใน มคอ 3 นะคะ

รายวิชา - การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม

1. มลพิษน้ำและกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม
1.1 ความหมายของมลพิษและสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
1.2 สิ่งปนเปื้อนในน้ำเสีย
1.3 แหล่งกำเนิดน้ำเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

1 มลพิษน้ำและกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม(ต่อ)
1.4 รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษน้ำ
1.5 ผลกระทบของมลพิษน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

1 มลพิษน้ำและกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม(ต่อ)
1.6 กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

2. ลักษณะน้ำเสีย และอัตราการไหล
2.1 ลักษณะน้ำเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

2. ลักษณะน้ำเสีย และอัตราการไหล(ต่อ)
2.2 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงาน
2.3 อัตราการไหลของน้ำเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

2. ลักษณะน้ำเสีย และอัตราการไหล(ต่อ)
2.3 อัตราการไหลของน้ำเสีย (ต่อ)
2.4 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3. การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
3.1 การบำบัดน้ำเสีย
3.2 ระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ
3.3 ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

3. การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม (ต่อ)
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3. การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม (ต่อ)
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (ต่อ)
3.5 การกำจัดตะกอน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3. การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม (ต่อ)
3.6 การบำบัดเฉพาะเรื่อง
3.7 การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

4. เทคโนโลยีสะอาด
4.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด
4.2 เทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด
4.3 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

4. เทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)
4.4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด
4.5 ขั้นตอนการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

4. เทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)
4.5 ขั้นตอนการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)
4.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์หาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุ และวิธีการป้องกันมลพิษของอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5. กรณีตัวอย่างของโรงงานอุตสาหกรรม
5.1 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทปลา
5.2 อุตสาหกรรมฟอกย้อม

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5. กรณีตัวอย่างของโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ)
5.3 อุตสาหกรรมผลิตยางแผ่นรมควัน
5.4 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน