รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน SEC_1 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ / Necessary Information Technology in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน SEC_1 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Necessary Information Technology in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนวันอังคาร 8:00-11:00 น  ศท.507

เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์  และ MS Team ตามลิงค์ด้วยนะคะ  

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน SEC_1 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
1.2 ความหมายความสำคัญประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย
2.2 ความหมายของอินเตอร์เนต
2.3 ความสำคัญของอินเตอร์เนต
2.4 การใช้อินเตอร์เนตในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย
2.2 ความหมายของอินเตอร์เนต
2.3 ความสำคัญของอินเตอร์เนต
2.4 การใช้อินเตอร์เนตในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ แนะนำเครื่องมือสืบค้นข้อมูล
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สังคมออนไลน์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

สังคมออนไลน์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

สังคมออนไลน์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

สังคมออนไลน์ ความหมาย ความสำคัญ ผลกระทบ แนะนำเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

ระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบ องค์ประกอบ ระดับของระบบ ผู้ใช้งานระบบ ประเภทของระบบ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

การประยุกต์ใช้คลังความรู้ ความหมาย ความสำคัญ
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

กฎหมาย จรรยาบรรณ และความปลอดภัย
กิจกรรม : ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โปรแรมนำเนอข้อมูล

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน