รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC_10 วศ.บ.ยธ.1 / Physics Laboratory 1 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC_10 วศ.บ.ยธ.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนวันจันทร์ 8:00-11:00 น  ศท. 206

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ และ MS Team ด้วยนะคะ

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC_10 วศ.บ.ยธ.1

ชี้แจงการเรียนการสอน
กิจกรรม : ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนน การเรียนการสอน

อธิบายการใช้เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ
กิจกรรม : อธิบายการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ต้องใช้ในปฏิบัติการทดลอง และการทดลองปฏิบัติใช้

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 1
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 2
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 3
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 4
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 5
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 6
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 7
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 8
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 9
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 10
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 11
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 12
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 13
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน