รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / innovation and technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : innovation and technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางเ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยื สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นรวมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และการฝึกออกแบบนวัตกรรมตามโจทย์หรือปัยหาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด หรือโจทย์ ปัญหาที่นักศึกษาสนใจ

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน