รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Electronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาของ อ. สนิทนาถ  เลิศมโนกุล

สัปดาห์แรกให้พบครูผู้สอน ตามวัน เวลาและห้อง  ตามตารางเรียน

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ebd660dfad44502814b51bc77e598f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=3abdae8c-0813-4d36-b6ff-f8c444854d8f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.1 ตัวแปลงทางความต้านทาน
1.2 ตัวแปลงทางความจุ
1.3 ตัวแปลงทางความเหนี่ยวนำ
1.4 การทดลองที่ 1 การใช้โปรแกรม Tina เบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.5 ตัวแปลงทางอุณหภูมิแบบความต้านทาน
1.6 เทอร์โมคัปเปิล
1.7 เทอร์มีสเตอร์
1.8 การทดลองที่ 2 ตัวแปลงแบบความจุและเหนี่ยวนำ

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.9 เซลล์การนำพลังแสง
1.10 ไดโอดพลังแสง
1.11 ทรานซิสเตอร์พลังแสง
1.12 การทดลองที่ 3 ตัวแปลงแบบเทอร์มิสเตอร์

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2.1 ไดโอดกำลัง
2.2 ทรานซิสเตอร์สวิตช์
2.3 การทดลองที่ 4 การใช้โปรแกรม Tina ขั้นกลาง

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2.4 ทรานซิสเตอร์กำลัง
2.5 เฟต
2.6 การทดลองที่ 5 ไดโอดกำลัง

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทริสเตอร์
3.2 เอสซีอาร์
3.3 การทดลองที่ 6 ทรานซิสเตอร์กำลัง

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.4 ไตรแอก
3.5 การทดลองที่ 7 เฟตกำลัง

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.6 เอสซีเอส
3.7 จีทีโอ
3.8 การทดลองที่ 7 เฟตกำลัง (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.1 ช็อคคลีไดโอด
4.2 ไดแอก
4.3 การทดลองที่ 8 เอสซีอาร์

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.4 ยูเจที
4.5 พียูที
4.6 การทดลองที่ 8 เอสซีอาร์ (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.7 เอสบีเอส
4.8 เอสยูเอส
4.9 การทดลองที่ 9 ไตรแอก

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 5 การควบคุมเฟส
5.1 หลักการควบคุมเฟส
5.2 การคำนวณค่าแรงดันโหลดเฉลี่ย
5.3 การทดลองที่ 10 วงจรจุดชนวน

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 5 การควบคุมเฟส
5.4 วิธีการควบคุมเฟส
5.5 การออกแบบวงจรควบคุมเฟส
5.6 การทดลองที่ 10 วงจรจุดชนวน (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 6 วงจรแปลงผัน
6.1 หลักการของวงจรแปลงผัน
6.2 วงจรชอปเปอร์
6.3 การทดลองที่ 11 การควบคุมเฟส

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

บทที่ 6 วงจรแปลงผัน
6.4 วงจรอินเวอร์เตอร์
6.5 วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์
6.6 การทดลองที่ 12 วงจรแปลงผัน

กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการทดลอง/ใบมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน