รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Electronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32016203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา อ. สนิทนาถ   เลิศมโนกุล

สัปดาห์แรกให้พบครูผู้สอน ตามวัน เวลาและห้อง  ตามตารางเรียน

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80affe3bd3fe4bfcb93ff5b1f74b39a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=26df23b1-cba0-44af-9e35-77b331308a62&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.1 ตัวแปลงทางความต้านทาน
1.2 ตัวแปลงทางความจุ
1.3 ตัวแปลงทางความเหนี่ยวนำ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.4 ตัวแปลงทางอุณหภูมิแบบความต้านทาน
1.5 เทอร์โมคัปเปิล
1.6 เทอร์มีสเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 1 ทรานสดิวเซอร์
1.7 เซลล์การนำพลังแสง
1.8 ไดโอดพลังแสง
1.9 ทรานซิสเตอร์พลังแสง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2.1 ไดโอดกำลัง
2.2 ทรานซิสเตอร์สวิตช์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2.3 ทรานซิสเตอร์กำลัง
2.4 เฟต

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทริสเตอร์
3.2 เอสซีอาร์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.3 ไตรแอก

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 3 อุปกรณ์ไทริสเตอร์
3.4 เอสซีเอส
3.5 จีทีโอ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.1 ช็อคคลีไดโอด
4.2 ไดแอก

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.3 ยูเจที
4.4 พียูที

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 4 วงจรทริกเกอร์
4.5 เอสบีเอส
4.6 เอสยูเอส

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และอุปกรณ์จริง

บทที่ 5 การควบคุมเฟส
5.1 หลักการควบคุมเฟส
5.2 การคำนวณค่าแรงดันโหลดเฉลี่ย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 การควบคุมเฟส
5.3 วิธีการควบคุมเฟส
5.4 การออกแบบวงจรควบคุมเฟส

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 6 วงจรแปลงผัน
6.1 หลักการของวงจรแปลงผัน
6.2 วงจรชอปเปอร์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 6 วงจรแปลงผัน
6.3 วงจรอินเวอร์เตอร์
6.4 วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบเพาเวอร์พอยท์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน