รายละเอียด

ดิจิตอลเทคนิค / Digital Technique

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ดิจิตอลเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Technique
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา อ. สนิทนาถ   เลิศมโนกุล

สัปดาห์แรกให้พบครูผู้สอน ตามวัน เวลาและห้อง  ตามตารางเรียน

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5faa26a943a4410190c6fc3273263519%40thread.tacv2/conversations?groupId=5167ca76-64ca-4c90-9a06-b36c5316d6e4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ดิจิตอลเทคนิค

อาจารย์ผู้สอน