รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / applied chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : applied chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาเคมีประยุกต์เป๋็นรายวิชาที่เปิดให้กับ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขา ช่างยนต์  ซึ่ง มี อ เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักโดยเนื้อหาจะศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันะะเคมี สารละลาย ไฟฟ้าเคมี และสารประกอบอินทรีย์เบื้องต้นโดยในรายวิชานี้จะมีการเรียนการสอนในส่วนของการปฏิบัติการร่วมด้วย 

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน