รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Research Methodology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT903
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกทักษะการพูดและการเขียนเชิงเทคนิค การสื่อสารทางวิชาชีพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ การสืบค้นงานวิจัย การนำเสนอโครงการ รายงาน การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ และการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบายคำอธิบายรายวิชา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และปฏิทินการดำเนินการ

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

 -  ซักถาม

แนวทางการเขียน Proposal

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

 -  ซักถาม

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

สอบหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร

สอบหัวข้อโครงงาน (สำหรับคนที่ไม่ผ่าน)

กิจกรรม :

สอบหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร

อนุมัติหัวข้อโครงงานและแต่งตั้งที่ปรึกษา

กิจกรรม :

คณะฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ

การพิมพ์รูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

สอบความคืบหน้าโครงงาน

กิจกรรม :

สอบความคืบหน้าของโครงงานบทที่ 1-3 ต่อคณะกรรมสอบ

สอบความคืบหน้าโครงงาน

กิจกรรม :

สอบความคืบหน้าของโครงงานบทที่ 1-3 ต่อคณะกรรมสอบ

แก้ไขและจัดทำรูปเล่มโครงงาน

กิจกรรม :

แก้ไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการและนำมาส่ง

อาจารย์ผู้สอน