รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Research Methodology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT903
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

       ศึกษาและฝึกทักษะการพูดและการเขียนเชิงเทคนิค การสื่อสารทางวิชาชีพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ การสืบค้นงานวิจัย การนำเสนอโครงการ รายงาน การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ และการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

     Study and practice of technical speech and writing, and professional communication by integrating information technology with other sciences, academic search, project presentation, reporting, formal academic writing and use of academic English.

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบายคำอธิบายรายวิชา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และปฏิทินการดำเนินการ

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

 -  ซักถาม

แนวทางการเขียน Proposal

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

 -  ซักถาม

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

ค้นคว้าหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม :

สอบหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร

สอบหัวข้อโครงงาน (สำหรับคนที่ไม่ผ่าน)

กิจกรรม :

สอบหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร

อนุมัติหัวข้อโครงงานและแต่งตั้งที่ปรึกษา

กิจกรรม :

คณะฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ

การพิมพ์รูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

การจัดทำเอกสารบทที่ 1-5

กิจกรรม :

-  บรรยายประกอบสื่อ PPT

-  ซักถาม

- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ

สอบความคืบหน้าโครงงาน

กิจกรรม :

สอบความคืบหน้าของโครงงานบทที่ 1-3 ต่อคณะกรรมสอบ

สอบความคืบหน้าโครงงาน

กิจกรรม :

สอบความคืบหน้าของโครงงานบทที่ 1-3 ต่อคณะกรรมสอบ

แก้ไขและจัดทำรูปเล่มโครงงาน

กิจกรรม :

แก้ไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการและนำมาส่ง

อาจารย์ผู้สอน