รายละเอียด

การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Project Management in Information Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Management in Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ
กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล รวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ(ต่อ)
กิจกรรม :
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

บริบทโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การวางแผนโครงการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การวางแผนโครงการ(ต่อ)
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การจัดการโครงสร้างองค์กรโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การประมาณการโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การประมาณการโครงการ(ต่อ)
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การติดตามและประเมินผลโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานจากโจทย์งาน กรณีศึกษา

นำเสนองาน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน